Ungetilbuddets beboere får ved indflytning tilknyttet en kontaktperson. Sammen med den unge arbejder kontaktpersonen hen mod et mål om selvhjulpenhed, så det bliver muligt for den unge at blive udsluset til egen selvstændig bolig eller anden passende boform.

Som et primært arbejdsredskab anvendes opholdsplan og forandringskompas. Mål opstillet i opholdsplanen skal sammen med en sociale handleplan (SEL § 141) støtte op om, at den unge så vidt muligt bliver selvhjulpen samt forberedt på et liv i egen bolig. Eller udredt og visiteret til et passende socialt botilbud.
Forandringskompasset er den unge og kontaktpersonens fælles måleredskab for den igangværende udvikling.

Ungetilbuddet har et tæt samarbejde med Hjemløseenheden, Psykiatrisk Gadeplansteam, Rådgivningscentre, Jobcenter og Københavns Kommune.