Herbergets beboere får ved indflytning tilknyttet en kontaktperson. Sammen med beboeren arbejder kontaktpersonen hen mod et mål om selvhjulpenhed, så det bliver muligt for beboeren at flytte fra Herberget – enten i egen selvstændig bolig eller i en anden mindre institutionspræget boform.

Som et primært arbejdsredskab anvendes opholdsplan og forandringskompas. Mål opstillet i opholdsplanen skal sammen med en sociale handleplan (SEL § 141) støtte op om, at beboeren så vidt muligt bliver selvhjulpen samt forberedt på et liv i egen bolig. Eller udredt og visiteret til et passende socialt botilbud.
Forandringskompasset er beboeren og kontaktpersonens fælles måleredskab for den igangværende udvikling.

Herberget har et tæt samarbejde med Hjemløseenheden, Psykiatrisk Gadeplansteam, Rådgivningscentre, Jobcenter og Københavns Kommune.